Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
22.12.2015 Dohoda č.13/§52/2015
Vykonávanie aktivačnej činnosti
65
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
18.12.2015 Poistná zmluva
Poistenie stavieb, poistenie hnuteľných vecí
1276
0.00 Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
detail
17.12.2015 Mandátna zmluva
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO, ET a konzultačno-poradenskej
147
80.00 INSTAV ŽILINA, s.r.o.
Ul.Republiky č.34, 010 01 Žilina
detail
10.12.2015 Dohoda č. 15/25/012/90
Úprava práv a povinností
1255
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
24.11.2015 Elektronický zber údajov
Elektronický zber údajov
1148
0.00 Štatistický úrad SR
Werferova 3, 040 11 Košice 11
detail
23.11.2015 Dohoda č. 15/25/010/90
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
1176
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
detail
23.11.2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - o Zabezpečení systému združeného nakladania odpadmi z obalov
Zmluva o Zabezpečení systému združeného nakladania odpadmi z obalov
1163
0.00 NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
27.10.2015 Dodatok č.1 k mluve č. 131/2.1 MP/2015
Dodatok č.1 k mluve č. 131/2.1 MP/2015 / Kód ITMS: 24120110106
1064
0.00 Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
detail
26.10.2015 Zmluva o poskytnutí služieb
Vypracovanie žiadostí o dotácie
1126
240.00 Agentúra Európa, s.r.o.
Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina
detail
27.08.2015 Dodatok č.3 k Zmluve č. 06/2011
Platenie a fakturácia za dielo
861
3,660.00 AQUABEST s.r.o.
Brodno č. 10, 010 14 Žilina
detail
30.07.2015 Dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LESOV SR, š.p. Banská Bystrica
Poskytnutie príspevku
853
3,000.00 LESY Slovenskej republiky, š.p.
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
detail
28.07.2015 Zmluva o dielo
Opatrenia na ochranu pred povodňami, oprava a regulácia potoka v obci Dlhé Pole
761
264,083.56 SKLÁDKY A ODPADY s.r.o.
Vajnorská 40, 831 03 Bratislava
detail
11.05.2015 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. PR140706
Služby č. PR140706
474
187.50 Euro Dotácie, a.s.
Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
detail
07.05.2015 Zmluva o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku
Finančný príspevok podľa projektu "Opatrenia na ochranu pred povodňami"
434
392,375.55 Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
detail
07.05.2015 Zmluva o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku - Príloha - ČASŤ 1
Opatrenia na ochranu pred povodňami a regulácia potoka v Dlhom Poli
434
0.00 Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
detail
07.05.2015 Zmluva o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku - Príloha - ČASŤ 2
Opatrenia na ochranu pred povodňami a regulácia potoka v Dlhom Poli
434
0.00 Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
detail
27.04.2015 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti
Poskytnutie príspevku
416
5,438.16 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
24.03.2015 Mandátna zmluva
Zabezpečenie činností pri výmene okien na MŠ
314
350.00 Veriton, s.r.o.
Hraničná 24, 821 05 Bratislava
detail
24.03.2015 Mandátna zmluva
Zabezpečenie výberového konania pri výmene okien na MŠ
315
800.00 Veriton, s.r.o.
Hraničná 24, 821 05 Bratislava
detail
06.03.2015 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu Strečno
Spoločný obecný úrad
337
0.00 Obce: Strečno, Stráňavy, Hôrky, Bitarová, Brezany, Ovčiarsko, Horný Hričov, Svederník, Divina, Divinka
obce
detail
27.02.2015 Mandátna zmluva č. 7/2015
Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania a elektronického trhoviska
246
80.00 INGSTAV ŽILINA, s.r.o.
Ul.Republiky č.34, 010 01 Žilina
detail
27.02.2015 Zmluva o dielo
Výšková úprav vpustí, spojovací postrek...podľa cenovej ponuky z 23.02.2015
5
19,962.00 CESTY NITRA a.s.
Murgašova 6, 949 78 NITRA
detail
13.02.2015 Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov
177
0.00 Geosence SK, s.r.o.
Michalovská 346/3 040 11 Košice
detail
13.02.2015 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb
Dodatok
178
0.00 Geosence SK, s.r.o.
Michalovská 346/3 040 11 Košice
detail
12.01.2015 Zmluva o výpožičke
Bezodplatná výpožička prebytočného hnuteľného majetku štátu
691
0.00 MVSR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
02.01.2015 Dohoda č. 50/AC/§12/2015
Dohoda č. 50/AC/§12/2015 o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
185
0.00 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail